Video: Interviews with the seiyuu of Street Fighter IV

Below are 3 videos featuring short interviews the seiyuu of Street Fighter IV video game with English subtitles.  Featured are Hiroki Takahashi (Ryu), Yuuji Kishi (Ken), Tomiko Orikasa (Chun-Li), Hiroki Yasumoto (Guile), Zenichi Nagano (E. Honda), Kenta Miyake (Zangief), Daisuke Egawa (Dhalsim), Yuji Ueda (Blanka), and Misato Fukuen (Sakura) for the first video.   The second video features Norio Wakamoto (Vega), Daisuke Endo (Sagat), Junichi […]